Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł

Minimalna płaca przysługuje bez względu na to, czy jest to pierwszy czy kolejny rok pracy pracownika. Pracownikom zatrudnionym na część etatu należy zagwarantować wynagrodzenie nie niższe niż minimalne, proporcjonalne do liczby godzin przypadających do przepracowania.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. spowoduje zmianę należności pracowniczych uzależnionych od jego wysokości, m.in. zmianę wysokości:

  • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu i odszkodowania za stosowanie mobbingu (w przypadku wydania przez sąd w 2019 r. orzeczenia potwierdzającego naruszenia w tym zakresie pracownik będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż 2250 zł),
  • wynagrodzenia za czas przestoju niezawinionego przez pracownika (miesięcznie nie mniej niż 2250 zł stosownie do wymiaru etatu),
  • wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy ze względu na rozkład czasu pracy pracownika wynagradzanego w inny sposób niż stawką miesięczną lub godzinową (miesięcznie nie mniej niż 2250 zł stosownie do wymiaru etatu),
  • dodatku za pracę w porze nocnej (podstawa obliczenia dodatku nie może być niższa niż 2250 zł).

Więcej na:

https://inforfk.pl/temat-dnia/4588608,Od-1-stycznia-2019r-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-wynosi-2250zl.html

Post Tagged with
Comments are closed.